Πλαίσιο

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία υποδημάτων (άμεση παραγωγή υποδημάτων) αποτελείται από περίπου 15.000 επιχειρήσεις και 300.000 εργαζομένους. Η Ισπανία και η Πορτογαλία μαζί παράγουν περίπου το ένα τρίτο του συνολικού όγκου της ΕΕ σε δερμάτινα υποδήματα. Ο όγκος των δερμάτινων υποδημάτων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώθηκε κατά 42%, από 758 εκατομμύρια ζεύγη το 2000 σε 442 εκατ. το 2009. Η συνολική μείωση του κύκλου εργασιών ήταν μόνο περίπου 20%, από 16 δισ. ευρώ σε 12,6 δισ. ευρώ, συνεπώς η μείωση ήταν μικρότερη, σε σύγκριση με τον όγκο. Αυτό συνάδει με τη σταδιακή αναβάθμιση των ευρωπαϊκών υποδημάτων σε τμήματα με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Η κυρίαρχη φήμη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υποδημάτων οφείλεται στο υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας με βάση την ανώτερη ποιότητα του προϊόντος και στο πολύ υψηλό δυναμικό καινοτομίας. Οι κατασκευαστές των πολυτελών και κορυφαίου επιπέδου υποδημάτων που παρουσιάζουν περιεχόμενο υψηλής μόδας εξακολουθούν να παράγουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το εμπορικό έλλειμμα στον τομέα της υποδηματοποιίας έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε πέντε χρόνια σε € 7,0 δισ. (ΕΕ-27, 2007). «Οι λόγοι που συμβάλλουν στο μεγάλο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου είναι η αυξανόμενη δυσκολία της βιομηχανίας της ΕΕ να ανταγωνιστεί με χώρες που παρουσιάζουν χαμηλό εργατικό κόστος και λιγότερες κανονιστικές ρυθμίσεις και η δύναμη του ευρώ» (ΕΕ, 2011).

Για να μειωθεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, αλλά διατηρώντας το υψηλό επίπεδο της προστιθέμενης αξίας και να αυξηθεί ο όγκος των πωλήσεων, υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού σε διάφορους τομείς όπως η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και τα νέα εργαλεία σχεδιασμού. Σε μια παγκόσμια οικονομία όπου η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η δυνατότητα απασχόλησης είναι αβέβαιη, απαιτείται καλύτερη γνώση, εφαρμογή των ορθών πρακτικών και πλήρης γνώση των πιο εξελιγμένων μεθόδων για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των επιχειρήσεων ώστε να επιβιώσουν. Ωστόσο, οι περισσότερες εταιρείες υποδηματοποιίας είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους. Για παράδειγμα, οι Πορτογαλικές και Ισπανικές εταιρίες απασχολούν 13-16 εργαζόμενους κατά μέσο όρο. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες από τις εταιρείες δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια εσωτερική υπηρεσία κατάρτισης και είναι πολύ εξαρτημένες από εξωτερικές προσφορές. Νέες μέθοδοι επαγγελματικής κατάρτισης, με χρήση νέων τεχνολογικών λύσεων, με πιστοποιημένα προσόντα (όπως ECVET) απαιτούνται για επίκαιρα και αναγνωρισμένα προσόντα. Αξιολογώντας τις ιστοσελίδες των μεγάλων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών (INESCOP, UITIC, CEDDEC, ΕΕΥ, EURIS) είναι σαφές ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά λίγα διαδικτυακά προγράμματα κατάρτισης.

EU, 2011, External Dimension of the Footwear Sector, available at: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/footwear/external-dimension/index_en.htm

 

Tied Shoe Handbook

Get the Tied Shoe Handbook.

TIED Shoe Report

Read the TIED Shoe Report on Mismatches, Shortages and Gaps in Competencies and Skills in the Footwear Industry.