Σύνοψη

Το έργο TIED SHOE είναι ένα έργο Μεταφοράς και Καινοτομίας και προγράμματος LEONARDO, με βάση το έργο VTC-Shoe. Το VTC-Shoe υλοποίησε ένα εικονικό κέντρο κατάρτισης με σκοπό να:

1) Δημιουργήσει ένα λειτουργικό κέντρο κατάρτισης, με υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό, για την κατάρτιση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο σχεδιασμό υποδημάτων;

2) Βελτιώσει και αναβαθμίσει γνώσεις και δεξιότητες των κολεγίων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επαγγελματικών σχολών;

3) Επεκτείνει τα κοινά εκπαιδευτικά προσόντα των επαγγελματιών υποδηματοποιίας ιδίως στον τομέα του σχεδιασμού και της πιστοποίησης των δεξιοτήτων και των γνώσεων των επαγγελματιών.

Το TIED SHOE θα επεκτείνει την καινοτομία της εκπαιδευτικής προσέγγισης σε άλλες χώρες, δηλαδή την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κροατία και θα ενσωματώσει νέες ενότητες (καινοτομία, διεθνοποίηση, επιχειρηματικότητα και νέα εργαλεία σχεδίασης) που αφορούν την ανάγκη για καινοτομία και διεθνοποίηση. Επίσης, θα διευρύνει την έννοια του VTC σε μια Κοινότητα Πρακτικής που θα επιτρέπει στις εταιρείες υποδημάτων, φορείς και επαγγελματίες να μοιραστούν εμπειρίες και να παρουσιάσει μια κοινή προσέγγιση σε μη-ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Το TIED SHOE θα προωθήσει επίσης την ενσωμάτωση του ECVET ως ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατόν να συμβάλει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας υποδημάτων στις χώρες εταίρους.

Tied Shoe Handbook

Get the Tied Shoe Handbook.

TIED Shoe Report

Read the TIED Shoe Report on Mismatches, Shortages and Gaps in Competencies and Skills in the Footwear Industry.